مراحل مختلف مرمت
مرحله رفع خطر
مرمت استحکامی و حفاظتی بنا
مرمت جامع
حریم های ارزشمند بناهای تاریخی
حریم منظی
حریم فنی
حریم کیفی
و.....برای دانلود این فایل روی لینک زیر کلیک نمایید.
[برای عضو شدن درسایت کنداب پارس کلیک کنید...]